Alpenverein Freistadt - Wir geben Dir Berge!

Celosv?tový servis

Asolo North


 

Alpenverein Freistadt
Kontakt
Alpenverein
P?ihláška do ÖAV - Formulá? pro p?ilhášení do ÖAV

   
 

Celosv?tový servis

Rozsah pojišt?ní

ÖAV poskytuje pojistnou ochranu všem ?len?m Rakouského alpského spolku p?i úrazech ve volném ?ase v oblasti vyproš?ování. Pojistné krytí pro pln?ní z oblasti p?evozu zp?t, p?emíst?ní a lé?ení platí pro úrazy ve volném ?ase a úrazy p?i výkonu povolání, jakož i p?i nemoci. CELOSV?TOVÝ SERVIS ALPSKÉHO SPOLKU platí po celém sv?t? s výjimkou pojišt?ní povinného ru?ení a pojišt?ní právní ochrany, která se omezují na Evropu. Pojiš?ovnou pro CELOSV?TOVÝ SERVIS ALPSKÉHO SPOLKU je akciová spole?nost UNIQA Personenversiche¬rung, pro pojišt?ní povinného ru?ení a pojišt?ní právní ochrany akciová spole?nost GENERALI Versicherung.

Výše pojistného
Ceny uvedené níže platí pro osobu a p?ípad pojišt?ní.

1. Náklady na vyprošt?ní až do výše 22.000,– EUR na osobu a pojistnou událost. Pod pojmem náklady na vyprošt?ní se rozumí takové náklady místních záchraná?ských organizací (p?i událostech v blízkosti hranic také náklady záchraná?ských organizací sousedního státu), které jsou nezbytné, když pojišt?ný utrp?l úraz nebo se ocitl v tísni p?i pobytu v horách nebo v tísni zp?sobené nedostatkem vody a musí být – zran?ný nebo nezran?ný – vyprošt?n (totéž analogicky platí také pro p?ípad úmrtí). Náklady na vyprošt?ní jsou prokázané náklady pátrací akce po pojišt?ném a jeho p?epravy až k nejbližší sjízdné komunikaci nebo až do nemocnice, která leží nejblíže k místu úrazu. Náklady za použití vrtulníku budou nahrazeny pouze tehdy, pokud byla taková akce na?ízena záchranným dispe?inkem, z?ízeným k tomu p?íslušnou svrchovanou správním institucí.
 

2. Náklady p?evozu zp?t, p?emíst?ní a náklady zdravotního lé?ení
o Služba zp?tného p?evozu z ciziny bez omezení celkové ?ástky.
o Náklady p?emíst?ní zran?ných / nemocných a náklady p?evozu zesnulých v tuzemsku bez omezení celkové ?ástky, pokud mu p?edcházela vyproš?ovací akce.
o Pro léka?sky nutné p?ípady lé?ení (v?etn? zdravotn? nutné p?epravy do nemocnice) v cizin? až do výše 7.500,– EUR.

Krytí pro p?ípad v bod? 2 konkrétn? zahrnuje:

4. Plnou výši náklad? léka?sky od?vodn?ného p?evozu nemocného z ciziny do zdravotního za?ízení ve stát?, kde má nemocný trvalý pobyt nebo do místa trvalého pobytu, k tomu náklady sou?asné p?epravy osoby blízké osob? p?epravovaného. P?edpokladem p?evozu zp?t je vedle schopnosti pojišt?ného k transportu,
a. existence život ohrožující narušení zdravotního stavu nebo
b. nezajišt?ní pé?e odpovídající domácímu standardu z d?vodu nedostate?ného zdravotního zajišt?ní v daném míst? nebo
c. p?edpokládané trvání hospitalizace více než 5 dn?.

5. Náklady vzniklé neodkladným léka?sky nutným lé?ením v cizin? (nikoli ve státu trvalého pobytu) v?etn? léka?em p?edepsaných lék?, zdravotn? nutné p?epravy do nejbližší vhodné nemocnice až do výše pojistné ?ástky 7.500,– EUR, p?i?emž z toho je k dispozici na ambulantní lé?ení v?etn? léka?em p?edepsaných lék? celková ?ástka 1.500,– EUR. U ambulantního lé?ení v?etn? léka?em p?edepsaných lék? platí vlastní podíl lé?eného ve výši 70,– EUR na osobu a jeden pobyt v cizin?. Tato ?ástka bude vždy ode?tena od pojistného pln?ní pojiš?ovny UNIQA Personenversiche¬rung AG, tedy i v p?ípad? povinnosti poskytnout pln?ní z jiného povinného nebo dobrovolného soukromého pojišt?ní. Náklady hospitalizace hradí pojiš?ovna formou platby p?edem. Platba p?edem se poskytne pouze jedné nemocnici.

6. Plné náklady p?evozu zesnulého do jeho posledního bydlišt?.

7. Náklady p?emíst?ní osoby a p?evozu ostatk? v tuzemsku. Náklady p?emíst?ní z jednoho zdravotního za?ízení do jiného zdravotního za?ízení, nacházejícího se blíže místu trvalého bydlišt? nebo do samotného místa trvalého bydlišt?. Náklady p?evozu ostatk? jsou p?epravní náklady zesnulého do jeho posledního místa bydlišt?.

8. P?epravy podle bod? 2–1, 2–3 a 2–4 musí být organizovány jednou ze smluvních organizací, uvedených na ?lenské kart? ?lena Rakouského alpského spolku (ÖAV), jinak bude uhrazeno nejvýše 750,– EUR.

Pln?ní v cizin? podle bodu 2 budou vynaložena b?hem prvních 6 týdn? každé jednotlivé cesty do ciziny. Pojistné ?ástky platí na jednu osobu a jednu cestu do ciziny.

1. Pojišt?ní povinného ru?ení až do výše 2.180.186,– EUR.
2. Pojišt?ní právní ochrany až do výše 32.703,– EUR.

Kryty jsou závazky k poskytnutí náhrady škody osob a v?cné škody (povinné ru?ení), náklady právního zastoupení a soudní náklady za prosazování nárok? na náhradu škody v??i tomu, kdo pojistnou událost zp?sobil a jeho pojistiteli povinného ru?ení nebo na obhajobu u soudu nebo správní instituce proti obvin?ní z nedbalostního porušení trestn?-právních p?edpis? (právní ochrana), pokud takové vzniknou tuzemským a zahrani?ním ?len?m v souvislosti s jejich ?inností ve spolku.

Pod pojmem ?innost ve spolku se rozumí:
• ú?ast na akcích vypsaných kteroukoli ze sekcí ÖAV,
• provozování (i soukromé, mimo akcí sekcí ÖAV) následujících sport?: turistika, alpinismus, horolezectví, lyžování na b?žkách, lyža?ské túry, jízda na snowboardu, sjížd?ní divoké vody, canyoning, jízda na horském kole a sportovní cyklistika jako hobby. Pojistná ochrana se vztahuje na Evropu v?etn? ostrov? St?edozemního mo?e (s výjimkou ostrov? v Atlantickém oceánu, Islandu, Grónska, Špicberk? a asijské ?ásti Turecka a Sdružení nezávislých stát?).

Vylou?ení pln?ní v oblasti náklad? na vyprošt?ní:

Pojišt?ní se nevztahuje na:
• úrazy / nemoci p?i ?innosti vykonávané jako povolání nebo jiné výd?le?né vykonávané ?innosti, ani na úrazy / nemoci ?len? záchraná?ských organizací p?i organizovaných záchranných akcích nebo jiných ?innostech z pov??ení záchraná?ské organizace; (Výjimka: odm??ovaná ?innost kvalifikovaného horského a lyža?ského v?dce a kvalifikovaného turistického pr?vodce je pojišt?na);
• úrazy p?i používání motorových vozidel. Pojišt?ny však jsou nehody motorových vozidel na cest? (také nep?ímé) ke sraz?m a akcím ÖAV, jakož i na cest? na spolkovou ?innost v souladu se stanovami spolku a z ní (i soukromou), jako je p?ší turistika, alpinismus, horolezectví, lyžování na b?žkách, lyža?ské túry, jízda na snowboardu, sjížd?ní divoké vody, canyoning, jízda na horském kole a sportovní cyklistika jako hobby. Pojišt?ny však jsou úrazy p?i používání lanovek a vlek?.
• úrazy p?i používání létajících stroj? (drak?, kluzák? typu paraglider), letadel (soukromých motorových letadel a v?tro??) a p?i parašutismu. Pojišt?no však je používání motorových letadel, která jsou schválena k p?eprav? osob (nap?. dopravní letadla);
• úrazy p?i ú?asti na zemských, spolkových nebo mezinárodních závodech v oblasti nordických nebo alpských lyža?ských sport?, jízdy na snowboardu, jakož i freestylingu, jízd? na bobu, skibobu, skeletonové jízd? nebo sá?kování, jakož i na s tím souvisejícím tréninku;
• úrazy / nemoci b?hem ú?asti na expedicích na vrcholky vyšší než 6.000 metr?, jakož i na expedicích do Arktidy, Antarktidy a do Grónska

Vylou?ení pln?ní v oblasti p?evozu zp?t, p?emíst?ní a zdravotního lé?ení:

Pojistná ochrana se nevztahuje na:
• lé?ení, která zapo?ala ješt? p?ed nástupem cesty do ciziny;
• lé?ení chronických chorob, mimo t?ch, které jsou následkem akutních záchvat? nebo impulz?.
• lé?ení, která jsou ú?elem pobytu v cizin?;
• stomatologická ošet?ení, která neslouží prvotnímu ošet?ení k bezprost?ednímu potla?ení bolesti;
• um?lá p?erušení t?hotenství, jakož i vyšet?ení t?hotných a porody, s výjimkou t?ch p?ed?asných porod?, k nimž dojde minimáln? dva m?síce p?ed p?irozeným porodním termínem;
• léčení v důsledku nadměrného požívání alkoholu, jakož i zneužívání návykových látek a léků;
• kosmetické výkony, lázeňské výkony a rehabilitační procesy
• preventivní očkování
• léčení nemocí a následků úrazů, k nimž dojde v důsledku válečných událostí jakéhokoli druhu a aktivní účastí na nepokojích nebo úmyslně spáchaných trestných činech;
• léčení nemocí a následků úrazů z aktivní účasti za úplatu na veřejně konaných sportovních soutěžích a s tím souvisejícím tréninku, jakož i léčení nemocí a následků úrazů z účasti na takových sportovních soutěžích a s nimi souvisejícím tréninku, které jsou uvedeny ve stati „Vyloučení plnění v oblasti nákladů na vyproštění“;
• léčení nemocí a následků úrazů, které vzniknou v důsledku škodlivého účinku jaderné energie
• léčení nemocí a následků úrazů při vykonávání leteckých sportů (k tomu viz také stať „Vyloučení plnění v oblasti nákladů na vyproštění").
• léčení nemocí a následků úrazů členů záchranářských organizací, k nimž dojde při organizovaných záchranných akcích nebo jiných činnostech z pověření záchranářské organizace;
• léčení nemocí a následků úrazů z účasti na expedicích, které jsou uvedeny ve stati „Vyloučení plnění v oblasti nákladů na vyproštění“.

POZOR: Nehody motorových vozidel v cizině jsou principiálně pojištěny v rámci plnění uvedených v bodě 2, pokud nevzniknou při účasti na motoristických soutěžích (také klasifikačních jízdách a rallye) a s nimi souvisejících tréninkových jízdách.

Doba trvání pojištění
Pojistná ochrana je poskytována pokud byl běžný členský příspěvek uhrazen před škodní událostí. Výjimku tvoří leden každého roku. Dojde-li ke škodní události v tomto období a není-li příspěvek na tento rok ještě uhrazen, bude poskytnuto plnění pouze tehdy, pokud bude příspěvek ještě zaplacen a pokud byl zaplacen členský příspěvek za předcházející rok. Při úhradě příspěvku po 31. lednu začíná pojistná ochrana v 0.00 hod. dne následujícího po dni úhrady. Noví členové, kteří do spolku vstoupí po 1.9. každého roku, platí až do následujícího 1.1. také jako pojištění, ačkoli jim za toto období není stanoven žádný členský příspěvek.

Co je třeba udělat v případě pojistné události?
Zaslat na spořitelní pojišťovací službu (Sparkassen-Versicherungsdi¬enst, Sparkassenplatz 1, 6020 Innsbruck) hlášení o nehodě, a sice formou formuláře o vzniku nehody(1. strana), (2. strana). Je třeba přiložit kopii složenky, kterou byl uhrazen členský příspěvek.

• V případě záchranných akcí: Při obdržení faktur od záchranné služby není nutné tyto faktury platit, nýbrž originál zaslat na SVD. Faktury za záchranu vrtulníkem nejdříve doručte sociální pojišťovně a poté s vyrozuměním (částečná platba, zamítnutí) zašlete na SVD.
• V případě ambulantních lékařských výkonů a služeb (včetně nákupu léků): Výlohy hradí nejdříve každý člen sám. Faktura od lékaře musí obsahovat následující údaje: jméno a datum narození ošetřené osoby, popis nemoci, způsob a čas ošetření, doklad o zaplacení. Faktury je třeba předložit na sociální pojišťovně nejpozději do 6 měsíců od ukončení cesty s vyrozuměním sociální pojišťovny.
• V případě stacionárních lékařských výkonů a služeb, převozů (transportů) ze zahraničí, převozů (transportů) v tuzemsku: Nejdříve bezpodmínečně kontaktujte pojišťovací společnost UNIQUA Personenversiche¬rung AG (tel. 0043 (0) 1 2049999, fax 0043 (0) 1 21175–1199, v úředních hodinách!), nebo Tyrol Air Ambulance (tel. 0043 (0) 512 22422, fax 0043 (0) 1 512 28 88 88, e-mail: taa@taa.at, 24 hodinový servis). Aby bylo možné poskytnout zálohu na vzniklé náklady, popř. aby bylo možné učinit nutná opatření, musí být sděleno jméno, adresa, datum narození a členské číslo klubu Alpenverein. V důsledku toho bude kontaktován ošetřující lékař a bude rozhodnuto o provedení a druhu transportu (sanitní vůz, vlak, letadlo pro přepravu cestujících, zdravotnický letoun). Definitivní rozhodnutí je na lékaři z Tyrol Air Ambulance.

Informace o likvidaci pojistné události pro Členy öav
Při vzniku pojistné události je povinností pojistníka zaslat hlášení a podat pravdivé informace o vzniklé pojistné události. Hlášení se provádí prostřednictvím formuláře SCHADENMELDUNG FÜR BERGUNGS-, RÜCKHOL-, HEILBEHANDLUN¬GSKOSTEN. Tento formulář na vyžádání zašle horolezecká škola ClimbOn, tel.:+420603810600 nebo jej najdete ke stažení na stránkách www.climbingschool.cz . Formulář je nutné vyplnit v němčině nebo angličtině. Hlášení zašlete na adresu: Sparkassen-Versicherungdienst, Sparkassenplatz 1, A-6020 Innsbruck.

Co všechno zasíláte k hlášení pojistné události:
1. Kopii Vašeho členského průkazu ÖAV
2. Kopii potvrzení o úhradě členských příspěvků u horolezecké školy ClimbOn (pokud toto nemáte, rádi Vám je vystavíme)
3. Originál faktury a doklady o úhradách, které bezprostředně souvisejí s pojistnou událostí (tj. za transport, pobyt v nemocnici, ambulantní ošetření, léky…).
4. Lékařské zprávy (od českých lékařů překlad v němčině nebo angličtině) s popisem onemocnění, popisem lékařského výkonu, dobou ošetření
5. Přesné údaje o Vaší bance, na kterou Vám bude pojistná částka vyplacena (adresu banky, číslo účtu, SWIFT, IBAN)
6. Seznam všech těchto příloh – očíslovaných.
Od všech dokumentů si pořiďte kopii a uschovejte!

Upozornění k expedicím / trekingu:
Trekingové cesty nejsou považovány za expedice a jsou proto pojištěny (pozor: během prvních 6 týdnů). Pokud jsou v rámci takových cest nabízeny i jednodenní výstupy na vrcholky vyšší než 6.000 metrů, nejsou takové výstupy považovány za expedice a existuje pro ně pojistná ochrana. Pro cesty do ciziny, které trvají déle než 6 týdnů a pro expedice nabízí pojišťovna UNIQA Versicherung AG zvláštní cestovní pojištění. Informace a podklady lze vyžádat u horolezecké školy ClimbOn, která Vám cestovní pojištění u UNIQY zajistí.

Kdo je pojištěn?
Každý člen ÖAV, který zaplatil členský příspěvek za probíhající pojišťovací periodu. Také členové kteří jsou osvobozeni od placení příspěvku, jako děti a mladiství, kteří ještě nedosáhli věku 27 let (studenti), jejich oba rodiče (u dětí samoživitelů jeden rodič) jsou členové, též „jubilanti“ jsou plně pojištěni, pokud jsou přihlášeni u spolku a tím vlastní platnou členskou kartu.

Smluvní základ
tvoří rámcové smlouvy uzavřené mezi ÖAV a pojišťovnami, jakož i všeobecné podmínky, z nichž příslušné smlouvy vycházejí. Pojistná ochrana existuje subsidiárně (podpůrně). To znamená, že plnění jsou poskytována jen tehdy a jen v takovém rozsahu, pokud za událost nemusí poskytnout nebo skutečně neposkytne plnění jiná pojišťovna (sociální, soukromá). Nárok na pojistné plnění neexistuje, pokud byly výkony pojištěnému poskytnuty bezplatně nebo pokud existovala povinnost je bezplatně poskytnout.
Formulář přihlášky pro pojištění ÖEAV si můžete stáhnout zde.

Připojištění trvalé invalidity
Pojišťovna UNIQA, která je partnerem rakouského Alpenverein nabízí finanční zabezpečení pro případ úrazu s následky trvalé invalidity od 50 %., které se Vám nebo členům Vaší rodiny mohou přihodit při sportovních aktivitách ve Vašem volném čase. Připojištění je celoroční, platné do 31. 12. kalendářního roku a platí po celém světě.
Pro jednotlivce:
• činí poplatek 250,–Kč /rok (510,–Kč/rok – dvojnásobné výši plnění)
• měsíční odškodné po celý zbytek života je ve výši 364 €, resp. 728 € (od trvalé invalidity 50%)
Pro rodinu s dětmi do 15 let:
• poplatek činí 890,–Kč/rok (1780,–Kč/rok – dvojnásobné pojištění)
• v případě poúrazové trvalé invalidity od 50% u rodičů činí měsíční renta postiženému 364 €, resp. 728 € (od trvalé invalidity 50%)
• vznikne-li trvalá poúrazová invalidita u pojištěného dítěte do 15 let, bude vyplaceno místo měsíční renty jednorázové odškodné ve výši 72.680 €
• v rámci pojištění rodiny je zároveň pojištěn manžel(ka), druh(družka), jako i děti do dovršení 15 let žijící ve společné domácnosti (vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované děti )

Zemře-li pojištěný člen AV, který již pobíral měsíční odškodné 364 EUR nebo dvojnásobek, pojišťovna zaručuje partnerovi/dědici vyplácení renty po zbytek období 20 let po vzniku nehody.

Kdo může být připojištěn?
Pojištění lze uzavřít pro každého člena ÖAV do 74 let. Podmínkou je členství v ÖAV a zaplacení příspěvků. Pojištění se vztahuje i na členy ÖAV, kteří nejsou povinni příspěvky platit (např. děti v rámci rodinného pojištění). Nelze pojistit osoby, které jsou trvale pracovně neschopny nebo trpí těžkými nervovými chorobami a osoby s psychickým onemocněním.

Co není pojištěno?
Do pojištění nejsou zahrnuty např. úrazy, které se přihodí u sportů s motorovými vozidly, které se přihodí při používání leteckých přístrojů, letadel a u seskoků na padácích. Pojištěno je ale používání motorových letadel, které jsou určeny k přepravě osob.

PŘIPOJIŠTĚNÍ EXPEDIC A POBYTŮ V ZAHRANIČÍ TRVAJÍCÍCH DÉLE NEŽ 6 TÝDNŮ
Toto pojištění je určeno osobám, které jsou řádnými členy ÖAV a jejich pobyt v zahraničí přesáhne 6 týdnů nebo budou-li se účastnit expedice s výstupem na vrchol nad 6.000 m.

CENA POJIŠTĚNÍ:
• pro osobu a den do 70 let 1,5 eur
• pro osobu a den starší 70 let 4,5 eur
• pro rodinu 3,– EUR

Minimální částka pojistného činí 10,50 EUR. Pobyt v zahraničí nesmí přesáhnout 180 dní.

JAK SE POJISTIT?
1. Pojištění Vám pomůže zprostředkovat horolezecká škola ClimbOn
2. Můžete se obrátit přímo na pojišťovnu UNIQA, Sparkassenplatz 1, 6020 Innsbruck, kde si vyžádáte potřebný platební příkaz k úhradě poplatku.

1. Co spadá pod pojistnou ochranu?
1.1. Náklady vznikající celosvětově až do pojistné částky 225.000,–
• na neodkladné lékařsky nutné léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léčiv
• na z lékařských důvodů nutnou přepravu do nejbližší vhodné nemocnice
• na osobu a pobyt v cizině se odečítá při ambulantním léčebném ošetření (včetně léčiv)spoluúčast ve výši 70,– Euro. Spoluúčast se odečítá od pojistného plnění UNIQA, tedy i v případě povinnosti plnit u dalšího povinného nebo soukromého pojištění.
1.2. Náklady vznikající celosvětově na záchrannou akci až do částky 7.300,– Euro.
1.3. Veškeré náklady na lékařsky zdůvodněnou přepravu pacienta z ciziny do domácí nemocnice nebo místa bydliště, k tomu náklady na přepravu blízké osoby doprovázející pacienta.
Předpokladem pro navrácení je kromě schopnosti pojištěného snést přepravu
• existence život ohrožující poruchy zdravotního stavu nebo
• to, že na místě poskytnutým lékařským ošetřením není zajištěno ošetření odpovídající úrovni ošetření v zemi trvalého pobytu nebo
• to, že lze očekávat hospitalizaci v nemocnici po dobu delší než 5 dnů.
1.4 Veškeré náklady na standardní převoz zemřelého do místa trvalého pobytu. Navrácení resp. převoz musí potvrdit servis UNIQA SOS, jinak bude účtováno maximum 1.820,– Euro.

2. Co nespadá pod pojistnou ochranu
Výkony (1.1–1.4.) prováděné jako:
2.1. Léčebná ošetření, která byla zahájena ještě před počátkem pojistné ochrany
2.2. Léčebná ošetření chronické nemoci kromě případů, že je důsledkem akutního záchvatu nebo nárazu
2.3. Léčebná ošetření, která jsou účelem zahraničního pobytu
2.4. Ošetření chrupu, která neslouží k prvotnímu bezprostřednímu potlačení bolesti
2.5. Přerušení a také vyšetření těhotenství – a porody s výjimkou předčasných porodů, ke kterým dojde nejméně dva měsíce před datem očekávaného porodu
2.6. Léčebná ošetření prováděná v důsledku nadměrného požívání alkoholu a zneužívání drog a léků
2.7. Kosmetická ošetření, lázeňská léčení a rehabilitační opatření
2.8. Profylaktická očkování
2.9. Léčebná ošetření nemoci a následků úrazů, které vznikly v důsledku válečných událostí jakéhokoli druhu a aktivní účastí na nepokojích nebo záměrně spáchaných trestných činech
2.10. Léčebná ošetření následků úrazu vzniklého při aktivní odměňované účasti na veřejně pořádaných sportovních soutěžích a trénincích
2.11. Léčebná ošetření nemocí a následků úrazů vzniklých v důsledku škodlivých účinků jaderné energie.

3. Kdo může být pojištěn?
Každá osoba s trvalým bydlištěm v ČR, SR nebo v Polsku a pokud je řádným členem ÖAV.

4. Jak dlouho platí pojištění?
Pojistná ochrana začíná dnem uvedeným v platebním formuláři, nejdříve však plným dnem (od 0.00 hodin) a platí po zvolenou dobu (do 24.00 hodin posledního dne). Náklady, které naběhnou po uplynutí zvolené doby, budou kryty (v rámci pojistné částky) pouze tehdy, jestliže nebude z lékařských důvodů možný návrat z ciziny.

5. Co je nutno v rámci pojištění konat?
5.1. Při ambulantním léčebném ošetření (včetně nákupu léčiv) je nutno vzniklé náklady nejprve uhradit. Lékařem vystavená faktura – pokud možno v německém, anglickém, francouzském nebo italském jazyce – musí obsahovat následující údaje: Jméno a datum narození ošetřené osoby, název nemoci, výkony při ošetřování, dobu ošetřování a také poznámku o saldování (nebo jiný vhodný platební doklad). Faktury musí být předloženy nejpozději do tří měsíců po ukončení cesty v originálu nebo kopii společně s kalkulačními podklady jiného pojištění (viz bod 6.2).
5.2. V případě hospitalizace v nemocnici nebo navrácení je nutno uvědomit servis UNIQA SOS. Aby mohl servis UNIQA SOS poskytnout zálohu na vznikající náklady resp. provést potřebná opatření, potřebuje osobní údaje a rovněž název nemoci ošetřované osoby a pořadové číslo (viz platební příkaz). Na základě sdělených údajů se servis UNIQA SOS spojí s ošetřujícími lékaři a rozhodne podle kriterií uvedených v bodě 1.3. o provedení a způsobu přepravy (podle stavu případu sanitkou, drahou, dopravním letadlem nebo ambulantním proudovým letadlem). Rozhodnutí bude provedeno po dohodě s místními ošetřujícími lékaři, definitivní rozhodnutí však provede servis UNIQA SOS.

6. Všeobecně
6.1. Pojištění musí být uzavřeno před výjezdem z místa trvalého bydliště. Prodloužení pojistné ochrany po nastoupení cesty není možné.
6.2. Pojistné plnění bude vypočteno a proplaceno v Euro. Pro měnový přepočet platí průměrný devizový kurz vídeňské burzy ke dni nástupu zahraniční cesty. Neexistuje-li burzovní kurz, platí oznámený devizový kurz rakouské Národní banky.
6.3. Je nutno přednostně využít případně existující povinná nebo jiná soukromá pojištění. Pokud UNIQA poskytla plnění, přecházejí nároky pojištěného, které jsou téhož druhu, vůči třetí osobě na ni.
6.4. Pojištěné osoby zmocňují pojišťovnu UNIQA k vyžádání si všech za potřebné považovaných informací u třetí osoby a zbavují ji povinnosti mlčenlivosti.
6.5. Platí zákonná ustanovení Rakouské republiky, místem plnění je sídlo pojišťovny UNIQA ve Vídni, sídlem soudu je Vídeň.

 

Zum Anfang


© Copyright:
Thomas Pflügl 2000 - 2021

Last updated: 07. Oktober 2014
 
All rights reserved.

Yes, I smoke.
 
The more you smoke the less you poke.